آزمایش هوش عکسی: اختلاف ها را پیدا بکنید (7)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (7)

عکس شماره 1 ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

عکس شماره 2 ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

تست هوش عکس و تصویری با جواب

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید:

عکس شماره 3 ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

عکس شماره 4 ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

*******************

تهیه شده توسط : پاكمهر و.

معما و تست هوش در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بياموزمت کيميای سعادت
««« »»»
ز همصحبت بد جدايی جدايی

آزمایش هوش عکسی: اختلاف ها را پیدا بکنید (7)

TT / 48 — TP / 104%

نظر دهید