از این تازه تر عسل نخواهید یافت. این کندوی جالب به گونه ای طراحی شده که براحتی عسل را بدون باز کردن در کندو یا آزار دادن زنبور های عسل جمع آوری میکند. در واقع هر چه زنبور ها عسل جمع میکنند برای شما در ظرف عسل ریخته میشود.

 

عکس شماره 1 ⇩

عکس شماره 2 ⇩
عکس عسل آنلاین (5 عکس)

عکس شماره 3 ⇩
عکس عسل آنلاین (5 عکس)

عکس شماره 4 ⇩
عکس عسل آنلاین (5 عکس)

عکس شماره 5 ⇩
عکس عسل آنلاین (5 عکس)