ارتباط انگشت دست و قدرت بانوان

رابطه انگشت دست و توانایی زنان

تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب نمایان کرده است انگشتان دست نقش اهمیتی می داری در ارزیابی میزان پریشانی بانوان و همچنین قابلیتهای ورزش شان ایفاء می کند


رابطه انگشت دست و توانایی بانوان

تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب نمایان کرده است انگشتان دست نقش اهمیتی می داری در ارزیابی میزان پریشانی بانوان و همچنین قابلیتهای ورزش شان ایفاء می کند.

محققان نروژی در این مطالعه، نقش هورمون تستوسترون را برای ارزیابی رابطه نگاه کن انگشت اشاره (سبابه) و انگشت انگشتر مورد بررسی گذارند تا دریابند یک فرد چقدر در معرض هورمون تستوسترون در رحم بوده است.

کارل پینتزکا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره نقل میکنید: «افراد در بر می داری انگشت سبابه کوتاه تر از انگشت انگشتر، در معرض میزان بالای هورمون تستوسترون بوده اند، از اینرو در بر می داری قابلیتهای فیزیکی و ورزشی بیشتری هستند، اما در معرض آشفتگی بیش فعالی، اوتیسم و سندروم تورت هم قرار دارند.»

محققان در یک گروه متشکل از ۴۲ زن که انگشتان دست شان اندازه گیری شده بود بررسی های خود را به انجام رساندند. به نیمی از بانوان یک قطره تستوسترون و به نیم دیگر دارونما داده شد. سپس از بانوان خواسته شد تا شماری از مهارت های فکری و روانی را به انجام رسانند.

پینتزکا در ادامه عنوان می کند: «بیشترین تاثیر در رابطه با معیارهای مختلف فیزیکی و ورزشی دیده شد، چراکه میزان بالای تستوسترون قبل از تولد رابطه مداومی با توانایی ها و تواناییهای بهتر در سنین بالای عمر دارد.»

به نقل کرده وی، «ویژگی کلی این است که میزان بالای تستوسترون با قابلیتهای بیشتر در زمینه مهارت های که مردان معمولا بهتر به انجام میرسانند، نظیر مهارت های مختلف جاای همچون حس مسیریابی، ارتباط می دارد.»

وی در پایان عنوان می کند: «زنانی که در مهارت های چرخش ذهنی خوب ترین نمره را گرفتند، در بر می داری میزان تستوسترون بالای هم در دوره جنینی و هم در دوره زندگی بزرگسالی شان بودند، درحالیکه زنانی که بدترین نمره را کسب کرده بودند، در بر می داری میزان پایین این هورمون در هر دو دوره بودند.»


*************************************

متن از : رامتين م.

روانشناسی و خانواده در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آيد ««« »»» عجب مدار که همدرد نافه ختنمارتباط انگشت دست و قدرت بانوان


TT / 77 --- TP / 23%

گردآوری شده توسط : رامتين م.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : زنان
برچسب ها :

مطالب مرتبط