اولین شماره «پژوهش های اقتصاد مقاومتی» منتشر شد

اولین شماره «پژوهش های اقتصاد مقاومتی» منتشر شد

حوزه / اولین شماره دوفصلانه «پژوهش های اقتصاد مقاومتی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه در بهار و تابستان سال ۹۵ به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» به نقل از واحد ارتباطات و خبر دهی دبیرخانه اجلاسهای علمی حوزه ؛ این فصلنامه به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه و با همکاری مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی، و با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین سید حسین میرمعزی و سردبیری حجت الاسلام والمسلمین سعید فرهانی فرد انتشار داده میشود.

در شناسایی اولین شماره آن چکیده برخی از مقالات و مطالب انتشار داده شده را تقدیم مخاطبان می کنیم.

اقتصاد مقاومتی به عنوان یک اندیشه اسلامی

چکیده مقاله:

تحلیل های فرق می داری از ماهیت اقتصاد مقاومتی در پیشینه رو به رشد آن شده است. یکی از نقاط ضعف این تفسیرها، نبود تمرکز بر مفهوم محوری در اقتصاد مقاومتی و همچنین نبود تبیین وجه اسلامیت آن است. در این مقاله با بهره گیری از روش تفسیری، ماهیت اقتصاد مقاومتی در رویکرد اسلامی بررسی می­شود. فرضیه تحقیق آن است که اقتصاد مقاومتی در بررسی چگونگی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در کنار رشد اقتصادی و عدالت، از رهیافت های اسلامی در تعیین آسیب پذیری های اقتصادی، رتبه بندی آنها و همچنین راهبردهای مطمئن ساز بهره می برد.

نتایج نمایان میکند که تحلیل اقتصاد مقاومتی از زیانهای اقتصادی درونی/بیرونی، رفتاری/ساختاری و کلان/بخشی متفاوت از آسیب شناسی ارائه شده در پیشینه اقتصاد تاب آوری است.راهبردهای اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با این آسیب ها نیز متمایز از راهبردهای تاب آوری اقتصادی است. توجه به زیانهای نظام مالی ربوی، فرهنگ مصرف گرایی و نظام تأمین اجتماعی متمرکز از جمله مختصات اقتصاد مقاومتی است. تأمین مالی مشارکتی، فرهنگ مصرف اعتدالی و نظام تأمین اجتماعی غیر متمرکز نیز از جمله راهبردهای مطمئن ساز برخاسته از اندیشه های اسلامی است.

اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید

اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تولید، توزیع و مصرف با نگاهی به آموزه های قرآنی(با تأکید بر سوره توبه) از دیگر مطالب این شماره است .

چکیده مقاله

باتوجه به جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه، ایران همواره در معرض انواع تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها بوده است. لذا تقویت بنیان های اقتصادی کشور در مواجهه با این نوسانات و درگیریهای مختلف، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیرمطرح می شود. در این راستا، درسال 1389 آیت الله خامنه ای، اصطلاح «اقتصادمقاومتی»را به عنوان یک الگوی اسلامی مطرح کردند. این الگو، خلال تعیین کیفیت تعامل و رابطه اقتصادی با کشورهای خارجی، زمینه واکنش به فشارها و تحریم های اقتصادی علیه ایران را نیز بیان می­کند و از آنجا که آموزه های اسلامی تبیین­کننده آرمان های الهی هستند و همه حوزه های اقتصاد را دربر می گیرد، توجه به آیات قرآن، امری لازم است.

این مقاله باروش تفسیری –توصیفی ،به دنبال اثبات این فرضیه است که اصول اقتصاد مقاومتی از آیات قرآن کریم قابل استخراج است. بنابراین خلال استخراج و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برگرفته از سوره توبه، به دلیل در برداشتن آیات جهاد در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به بررسی و دسته بندی این اصول توجه کرده و سپس این اصول استخراجی را با اصول اقتصاد مقاومتی برداشت شده از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این سه عرصه، مطابقت داده است.

نقش مردمان دراقتصادمقاومتی (باتأکیدبربیانات رهبرمعظم انقلاب)

چکیده مقاله:

مشارکت مردمان در همه عرصه­ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردمان در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های خاصی نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و توضیحات رهبری نشان از نبود تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردمان و مسئولان در قبال این موضوع را در توضیحات آیت الله خامنه ای بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارائه کند.

نتایج نمایان میکند نه تنها رهبری معتقد به مشارکت قرار می داری مردمان در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در توضیحات خود زوایای گوناگونی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی در بر می داری یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی انتخاب کرد. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردمان در اقتصاد تبیین شده است.

اقتصادمقاومتی؛تضمین کننده امنیت اقتصادی کشور

چکیده مقاله :

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به­طوری­که بدون آن سرمایه­گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی­گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط عالی ای است که او بتواند نیازهای حیاتی و لازم خود را به آسانی آماده کند و نسبت به تأمین آنها دغدغه نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین حالتی یک فرد می­تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد.

سوال عمده مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران به چه صورت می­توان به هدف امنیت اقتصادی دست کشف کرد؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می­تواند تأمین­کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون­زا و برون­نگر است و با بها دادن و بهره گیری از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را میگذراند؛ از این رو می­تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند.

در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش­های دولتی و مردمی تبیین می­شود. البته تبیین همه الزامات امکان­پذیر نیست؛ بلکه در رابطه با آن دسته از الزامات اثرگذار بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.

الگوی رفتار تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی نگاشته سید حسین میرمعزی

چکیده مقاله :

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردمان بنیاد است. یکی از عرصه­های اقتصادی که مردمان باید در آن نقش عمده را بازی کنند، عرصة تولید است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که در اقتصاد مقاومتی نقش مردمان در عرصة تولید به چه صورت است؟ و تولیدکننده در این اقتصاد چه چیزی را و به چه صورت تولید می­کند؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی تولیدکنندة جهادگر است. تولیدکنندة جهادگر برای خدا و در راه او تمام توان فکری، بدنی و مالی خود را برای بیشینه کردن تولید مورد نیاز جامعه به کار می­برد.

در این پ‍ژوهش در چارچوب نظام علت و معلول مادی و در مدلی ساده با فرض سرمایة ثابت نمایان کرده می­شود که چنین تولیدکننده­ای خوب تر است برای استخدام عوامل تولید از روش مشارکت در سود بهره گیرد تا حداکثر تولید را با بیشترین سود به دست آورد. در این صورت او سود مازاد بر حداقل میزان مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بیشتر به کار می­برد. در صورتی که بهره گیری از روش مشارکت در سود به هر علتی امکان نداشته باشد، تولیدکنندة جهادگر تولید خود را با قید دستیابی به حداقل سود مورد نیاز به حداکثر می­رساند.

در پایان نیز متذکر شدیم که اگه تولید کننده در عرصة تولید جهاد نماید هدایت و نصرت الهی را به همراه خواهد داشت و نتایجی که به آن دست کشف میکند مضاعف خواهد شد.

شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید با نگرش اسلامی[8]

علاقه مندان به تهیه این نشریه ویا جهت ارسال مقالات قادر هستند از طریق:آدرس: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2 ، آپارتمان اجلاسهای علمی حوزه علمیه، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه مراجعه ویا با تلفن: 32923288-025

نمابر: 32916402-025

کد پستی: 2161130191

www. Islamicec.ir

Email: m.e.moghavemati@chmail.ir

تماس حاصل نمایند.

**با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، يارى دهيد**

نگارش: گل آذين ی.

حوزه در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد ««« »»» هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چنداولین شماره «پژوهش های اقتصاد مقاومتی» منتشر شد


TT / 133 --- TP / 10%

گردآوری شده توسط : گل آذين ی.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : پژوهش
برچسب ها : اقتصاد , شماره , مقاومتی

مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :