تاکید بر تکمیل طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

تاکید بر تکمیل طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

خبرگزاری فارس: تاکید بر تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

شورای پول و اعتبار بر تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید و از مسئولین این طرح تقدیر کرد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین نشست شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در رابطه با فرایند و پیشرفت طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی مطرح شد.

در این نشست اعضای شورای پول و اعتبار با اعلام پشتیبانی کامل از برنامه های در حال اجرا، با توجه به اثر وسیع و عمیق اجرای این طرح بر شفاف سازی و نظارت کامل خزانه داری کل کشور به منظور دریافت ها و توجه کرد های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، پیش گیری از سوء بهره گیری از منابع دولت و رفع اثرات سوء رسوب این وجوه در بانک های تجاری بر کارایی سیاست های پولی و همچنین به کارگیری تمام منابع بانک مرکزی برای تسریع در تکمیل این طرح تاکید و از دست اندر کاران آن تقدیر کرد.

طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های مورد نظر، نقشی حاکمیتی حساب میشود و توسط توسط بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.

این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عملیات بانکی بدون بدزد (بهره)، 5 آئین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون بدزد (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

*****************************************

مطلب از : فريبرز ق.

اقتصادی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چون به هنگام وفا هيچ ثباتيت نبود
««« »»»
می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری

تاکید بر تکمیل طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

TT / 29 — TP / 10%

نظر دهید