تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟ (2 عکس)

وﺟﻮد ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ در ﻟﻮازم آراﯾﺶ، از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ. ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮایرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ای ﻋﺎﻟﯽ، ﺑﻪ وﺟﻮد آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪﺧﯿﻠﯽھﺎ از آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ تمیزکردن ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺷﺎن اﺳﺖ!

عکس شماره 1 ⇩

ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و آﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮیﻣﺪاوم و ﺻﺤﯿﺢ آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و آﻟﻮدﮔﯽھﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ. اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺷﻤﺎ را ﺧﯿﻠﯽﺳﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 تمیز کردن قلم موهای آرایشی و قلم موی آرایشی

1-اولین کاری که نیاز دارید انجام دهید این است که یک بازه 24 ساعته که نیاز ندارید از قلم موهای آرایشی خود استفاده کنید را مشخص نمایید.خوب است این مدت را از زمانی که در منزل ،ساحل یا استخر یا زمستان،زمانی که دور آتش به سر میبرید انتخاب کنید.پس روزی که به استفاده از قلم مو های آرایشی تان نیاز دارید مناسب نخواهد بود.

 

عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟

 

2-ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ھﻤﻪ ی ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺗﺎن، ﯾﮏ ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺑﭽﻪ، ﯾﮏﮐﺎﺳﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ و ٢ ﻋﺪد ﺣﻮﻟﻪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏﺳﯿﻨﮏ دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

 

عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟

 

3 - ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻟﺮم ﺷﻮد، ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از داﻏﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ.

عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟ 


4 - ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ی ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮی ﺑﭽﻪﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از آن را در ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، ﺑﻪاﻧﺪازه ی ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ، اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺷﻮد، ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

عکس شماره 2 ⇩
عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟


5 - ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ آرایشی را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮھﺎی آﻧﺮا زﯾﺮ آب وﻟﺮم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻮھﺎیﻗﻠﻢ ﻣﻮهای آرایشی را ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

 

عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟


6 - اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد را در ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ی درون ﮐﺎﺳﻪ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ از آن را ﺑﺮدارﯾﺪ، آب ﻗﻠﻢﻣﻮ آرایشی را ﺑﭽﮑﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺳﺎژ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮھﺎ ﺑﻪآن آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 

عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟


7 - ﻗﻠﻢ ﻣﻮی آرایشی را زﯾﺮ آب وﻟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮ اداﻣﻪ دھﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ را آب ﮐﺸﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 

عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟


8 - ﻣﻮھﺎی ﻗﻠﻢ ﻣﻮی آرایشی را ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺣﻮﻟﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ آب و ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه یاﺿﺎﻓﯽ روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﺳﭙﺲ آن را روی ﺣﻮﻟﻪ ی دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ٢۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه دھﯿﺪﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

 

عکس تمیز کردن قلم موهای آرایشی،آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟


9 - اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺗﺎن ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ھﺮ ٢ ﺗﺎ ۴ ھﻔﺘﻪ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. اﮔﺮ ھﺮ روز ﺑﺎ ﻗﻠﻢﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن ﻻﯾﻪ ﺿﺨﯿﻤﯽ آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ٢ ھﻔﺘﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. در واﻗﻊ اﮔﺮزﯾﺎد از ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺪارﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.*با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، يارى دهيد*

نگارش: بهرام ت.

آرایش و زیبایی در بخش دنیای مد و زیبایی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

هر که را با خط سبزت سر سودا باشد ««« »»» پای از اين دايره بيرون ننهد تا باشدگردآوری شده توسط : بهرام ت.
تاریخ گردآوری : 2015-11-18
در دسته بندی : تمیز
برچسب ها : آرایشی
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :