تیک نوعی عادت عصبی است که به صورت:

پلک زدن

شانه بالا انداختن

دهن کجی

تاب دادن گردن

گلو صاف کردن

عطسه

سرفه خشک

نگاه کرده می شود.

این حرکات با سرعت هستند و به طور دائم تکرار می شوند و هنگامی بیشتر نگاه کرده می شوند که افراد تحت فشار عصبی قرار بگیرد. امکان می دارد چندین هفته یا چندین ماه زمان ببرند.

دلیل عمده تیک در رشد مغزی نهفته است و در افرادی که والدین سختگیری دارند، بیشتر نگاه کرده می شود. مسخره کردن تیک افراد باعث تشدید این موضوع می شود بنابراین یکی از راهکارهای اساسی این است که محیط خانه برای این افراد باید سرشار از آرامش و نشاط باشد و در آن نشانی از سختگیری و گلایه موجود نموجود باشد.

شرایط مدرسه و تحصیلی افراد به خصوص در زمان خردسالی نیز اهمیتی می دارد و افراد باید از شرایط مطلوبی برخوردار باشند.

بیشتر تیک ها اگه به آنها بی اعتنایی شود، کم کم نابود میشود. شاید یک درصد افراد در سن کم دچار تیک هایی باشند که بیشتر از یک سال درمان آن زمان ببرد بنابراین با راهکارهای علمی از سوی متخصصان می شود به آسانی تیک عصبی را درمان کرد.