روحانی قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک را برای اجرا ابلاغ کرد

روحانی قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی مسابقات المپیک ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، به نقل از پایگاه خبر دهی دولت، حسن روحانی رئیس جمهور قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی مسابقات المپیک ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون در نشست علنی روز چهارشنبه دهم ماه شهریور 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسید.
نوشته این قانون به این شرح است:

**قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی مسابقات المپیک ایران

ماده واحده ـ به منظور ایجاد زمینه های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت های پارالمپیک، بین المللی، قاره ای و منطقه ای، با رعایت مقررات بین المللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار گوناگون جامعه معلولان کشور، کمیته ملی پارالمپیک ایران از کمیته ملی مسابقات المپیک ایران منتزع شده و در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 با اصلاحات بعدی آن قرار می گیرد. اساسنامه این کمیته حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک آماده میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره1ـ دو نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کمیته ملی پارالمپیک حاضر خواهند بود.

تبصره2ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کارکنان فعلی و نیز اموال، املاک و تجهیزات و اماکن مربوط به کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی مسابقات المپیک منتزع و به این کمیته رسانده میشوند.

تبصره3ـ اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی مسابقات المپیک ایران همزمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در نشست علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه 1395 مجلس شورای اسلامی به ثبت رسانده شد و در تاریخ 24 شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

روحانی قانون اصلاحات مقررات بین المللی مطمئنی جان اشخاص در دریا را ابلاغ کرد

رییس جمهوری قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی مطمئنی جان اشخاص در دریا را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

حسن روحانی این قانون را که در یک ماده واحده و یک تبصره بود، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبر دهی دولت، نوشته این قانون به شرح زیر است:

قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی مطمئنی جان اشخاص در دریا

ماده واحده ـ اصلاحات مقررات بین المللی مطمئنی جان اشخاص در دریا (موضوع قانون الحاق دولت ایران به مقررات یادشده مصوب 1373/2/27)، موضوع قطعنامه شماره (84) 257 کارگروه محافظت محیط زندگی کرد دریایی و آیین نامه استانداردهای بین المللی و روش های توصیه ای برای بررسی مطمئنی در سانحه یا حادثه دریایی موضوع قطعنامه شماره (84) 255 کارگروه یادشده، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ پذیرش و مبادله اسناد اصلاحات بعدی مقررات یادشده منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است.

رئیس جمهور قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین ایران و زیمبابوه را ابلاغ کرد

رییس جمهوری قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و دولت جمهوری زیمبابوه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

این قانون در نشست علنی روز چهارشنبه دهم شهریورماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 شهریورماه به تأیید شورای نگهبان رسید.
نوشته این قانون به شرح زیر است:
**قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و دولت جمهوری زیمبابوه
ماده واحده ـ موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده و یک پیوست، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
تبصره1ـ کلیه اصلاحات آتی موضوع ماده (14) موافقتنامه باید طبق اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی ایران تصویب گردد.
تبصره2ـ حل اختلاف از طریق داوری موضوع ماده (15) این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی ایران می باشد.
در مقدمه این قانون نیز آمده است: دولت ایران و دولت جمهوری زیمبابوه که عضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی مورخ 16 آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944میلادی می باشند، و از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند، با تمایل یکسان برای انعقاد موافقتنامه ای به منظور تأسیس و بهره برداری از سرویس های هوایی منظم بین و ماورای سرزمین های خود به شرح زیر موافقت کردند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه ، جز در صورتی که سیاق واژه به گونه دیگری اقتضاء نماید:
الف ـ اصطلاح «کنوانسیون « به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی که در تاریخ 16 آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می شود، و شامل ضمائم کنوانسیون که به موجب ماده (90) کنوانسیون مزبور به تصویب رسیده و نیز اصلاحات پیوست یا کنوانسیون به موجب مواد (90) و (94) آن تا حدودی که موارد مزبور برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء شده است ، خواهد بود.
ب ـ اصطلاح «مقامات هواپیمایی» در مورد ایران به «رئیس سازمان هواپیمایی کشوری » و هرشخص یا سازمانی که جایز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می گردد، و در مورد دولت جمهوری زیمبابوه وزیر مسؤول در امور هوانوردی و یا هر شخص یا سازمانی که جایز به انجام وظایف فعلی آن مقام باشد، اطلاق می شود.
پ ـ اصطلاح »شرکت هواپیمایی تعیین شده» به یک یا چندین شرکت هواپیمایی اطلاق می شود که به موجب مفاد ماده (3) این موافقتنامه تعیین شوند و اجازه فعالیت کشف بکنند.
ت ـ اصطلاح «ظرفیت » درمورد هواپیما، به میزان بارگیری تٲثیرگذار آن هواپیما در یک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت » درمورد «سرویس مورد توافق » به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می شود.
ث ـ اصطلاح «سرزمین » در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق خشکی و آبی که تحت حاکمیت آن قرار دارد؛ اطلاق و شامل محیط محاذی آنها نیز می شود.
ج ـ اصطلاحات «سرویس هوایی »، «سرویس هوایی بین المللی »، «شرکت هواپیمایی » و «توقف به منظورهای غیرحمل ونقل » به ترتیب در بر می داری همان معانی است که در ماده (96) کنوانسیون برای آنها گفته شده است .
چ ـ اصطلاح «نرخ » به گران اطلاق می شود که برای حمل مسافر، بار همراه و غیرهمراه توجه کرد گردد و شامل شرایطی که به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگی ها و سایر خدمات جنبی به استثنای دستمزدها و شرایط حمل پست ، می باشد.
ح ـ اصطلاح «جدول مسیر» به جدول پیوست این موافقتنامه و هرگونه اصلاحیه آنکه طبق مفاد ماده (14) موافقتنامه مورد توافق قرار گرفته است اطلاق می شود. «جدول مسیر» بخش لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهد.
جز در صورتی که سیاق واژه به گونه دیگری دلالت داشته باشد، کلماتی که دربردارنده مفهوم مفرد می باشند، مفاهیم جمع را نیز شامل می شوند و برعکس.
بدیهی است عناوین مواد این موافقتنامه به هیچ وجه معنای هریک از مقررات این موافقتنامه را محدود نمی کند یا توسعه نمی دهد.
ماده2ـ اعطای حقوق
1ـ هر طرف متعاهد جهت انجام سرویس های هوایی بین المللی منظم به وسیله شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق معلوم شده در این موافقتنامه را به شرح زیر به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید:
الف ـ پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر؛
ب ـ توقف درسرزمین مذکور به منظورهای غیرحمل ونقل ؛
پ ـ توقف در سرزمین مذکور به منظور سوار و پیاده کردن مسافر، بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل ونقل بین المللی در نقاط معلوم شده برای آن مسیر در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه .
2ـ بهره گیری از حق آزادی پنجم پروازی منوط به موافقت مقامات صلاحیتدار طرف مقابل می باشد.
3ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تحلیل شود که به شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد این حق را اعطاء کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا اجاره نماید.
4ـ در مناطقی که در آن مخاصمات مسلحانه جریان دارد و یا در اشغال ارتشی است یا در مناطقی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه یا اشغال ارتشی قرار گرفته، انجام سرویس های موضوع این ماده منوط به تصویب مقامهای صلاحیتدار مربوطه خواهد بود.
ماده3ـ تعیین و اجازه
1ـ هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه کتبی به طرف متعاهد دیگر یک یا چندین شرکت هواپیمایی را برای انجام سرویس های مورد توافق در مسیرهای معلوم شده تعیین ، و هر شرکت هواپیمایی تعیین شده را کنار زند یا عوض کند.
2ـ بعد از دریافت اعلامیه مذکور مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تأخیر به شرکت هواپیمایی تعیین شده مزبور اعطاء کنند.
3ـ مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد قادر هستند از شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند که آنان را مجاب سازد که شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را که معمولاً به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات در مورد بهره برداری از سرویس های هوایی بین المللی اعمال می گردد، در بر میدارد.
4ـ هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد که مجاب نشده باشد که مالکیت عمده و مهار تٲثیرگذار شرکت هواپیمایی مربوط در اختیار طرف متعاهد تعیین کننده شرکت(های) هواپیمایی یا اتباع آن طرف متعاهد است از اعطای اجازه بهره برداری موضوع بند (2) این ماده امتناع ورزد یا هر شرطی را که برای اعمال حقوق مذکور در ماده (2) این موافقتنامه توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین شده لازم آگاهی بدارد، وضع نماید.
5 ـ شرکت هواپیمایی تعیین شده قادر هست در هر زمان بعد از دریافت اجازه مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده، بهره برداری از سرویس های مورد توافق را آغاز کند.
ماده4ـ تعلیق و لغو
1ـ هر طرف متعاهد قادر هست در موارد مشروح زیر مجوز بهره برداری را لغو یا بهره گیری از حقوق مندرج در ماده (2) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق ، یا هر شرطی را که برای بهره گیری از این حقوق لازم آگاهی میدارد وضع کند:
الف ـ اگه قانع نشود که مالکیت عمده و مهار تٲثیرگذار شرکت هواپیمایی مذکور در اختیار طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی یا اتباع طرف متعاهد مزبور می باشد؛ یا
ب ـ اگه شرکت هواپیمایی مذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نکند؛ یا
پ ـ اگه شرکت هواپیمایی مذکور در انجام عملیات بهره برداری از شرایط مقرر به موجب این موافقتنامه تخطّی کند.
2ـ اعمال حق لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذکور در بند (1) این ماده جز در مواردی که برای پیش گیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات ، سه سوته ات داشته باشد، فقط بعد از مشورت با طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت . این مشورت بین مقامات هواپیمایی بعد از دریافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.
ماده5 ـ شمول قوانین و مقررات
1ـ قوانین و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارند و نیز قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها مادام که برفراز یا داخل سرزمین آن طرف متعاهد می باشند، در مورد هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.
2ـ قوانین و مقررات هر طرف متعاهد که ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران ، خدمه ، بار یا پست از سرزمین آن می باشد از قبیل تجملات ورود و خروج ، مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی و بهداشتی در مورد مسافران ، خدمه ، بار یا محمولات پستی هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام که در سرزمین مذکور باشند اعمال خواهد شد.
3ـ هر طرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه ای از قوانین و مقررات مذکور در این ماده را در اختیار آن خواهد گذاشت.
4ـ شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد حق دارد دفتر نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید و یا این که برای خود عامل کل یا عامل به فروش رسان کل تعیین کند. نصب عامل کل یا عامل به فروش رسان کل بر اساس قوانین و مقررات مربوط حاکم هر طرف متعاهد صورت خواهد گرفت .
5 ـ انتقال درآمدهای حاصله توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی جاری در هر دو کشور صورت خواهد گرفت . طرفهای متعاهد بیشترین تلاش خود را برای تسهیل انتقال درآمدهای حاصله مزبور بعد از کسر هزینه ها به عمل خواهند آورد.
ماده6 ـ معافیت از حقوق گمرکی ، سود تبلیغاتی و سایر پیامد
1ـ هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهدی که سرویس های بین المللی را به انجام میرساند و مواد سوختی ، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، وسایل مورد نیاز جاری و خواربار موجود در هواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد که جایز به بهره گیری از مسیرها و سرویس های موضوع این موافقتنامه می باشند به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از توجه کرد حقوق گمرکی و سود تبلیغاتی و مخارجهای بازرسی و سایر پیامد و مخارجهای مشابه ملی و محلی معاف خواهند بود حتی اگه مواد مذکور وقتی به کار گرفته شود یا به مصرف برسد که هواپیماهای مزبور برفراز آن سرزمین در پرواز باشند.
2ـ سوخت ، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، وسایل مورد نیاز جاری و خواربار که توسط یک طرف متعاهد یا اتباع آن به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده آن طرف متعاهد باشد براساس عمل متقابل از توجه کرد حقوق گمرکی و سود تبلیغاتی و مخارجهای بازرسی و سایر پیامد و مخارجهای مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود.
3ـ سوخت ، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدکی ، وسایل مورد نیاز جاری و خواربار که بار هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد می شود و در سرویس های بین المللی به کار گرفته میشود براساس عمل متقابل از توجه کرد حقوق گمرکی و سود تبلیغاتی ، مالیات ها و مخارجهای بازرسی و سایر پیامد و مخارجهای مشابه ملی و محلی ، معاف خواهد بود.
4ـ تجهیزات هوابرد مورد نیاز جاری ، و همچنین مواد و کالاهای نگاهداری شده در هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی دیگر طرف متعاهد در آن سرزمین قابل تخلیه است . در این صورت می توان آنها را تا وقتی که طبق مقررات گمرکی مجدداً صادر می شوند و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5 ـ مسافران ، اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد رحلت کن (ترانزیت) مستقیم قرار دارند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص کشف کرده بیرون نمیروند، فقط مشمول یک مهار ساده خواهند بود. اثاثیه مسافر و بار تا وقتی که رحلت کن (ترانزیت) مستقیم است از حقوق گمرکی و سود تبلیغاتی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.
6 ـ اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شرکت هواپیمایی مانند برچسب چمدان ، بلیط هواپیما، بارنامه ، کارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی که به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می شود، از کلیه حقوق گمرکی و سود تبلیغاتی و یا مالیات ها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده7ـ تسهیلات و مخارجهای فرودگاهی
1ـ هریک از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههایی را جهت استفاده شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در مسیرهای معلوم شده تعیین خواهد کرد، و تسهیلات رابطه ای ، هوانوردی ، هواشناسی و سایر خدماتی را که برای بهره برداری سرویس های مورد توافق لازم است در اختیار شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت.
2ـ هریک از طرفهای متعاهد قادر هست در قبال استفاده هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تأسیسات آن مخارجهای عادلانه و معقولی دریافت دارد، مشروط بر آنکه میزان این هزینه ها از آنچه شرکتهای حمل و نقل هوایی که در سرویس های مشابه بین المللی تردد می کنند، برای بهره گیری از چنین فرودگاه و تأسیساتی توجه میکنند، تجاوز نکند.
ماده 8 ـ مقررات ظرفیت و تصویب برنامه های پرواز
1ـ شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویس های مورد توافق در مسیرهای معلوم شده از فرصتهای متساوی بهره مند باشند.
2ـ در انجام سرویس های مورد توافق ، شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد، منافع شرکت هواپیمایی طرف دیگر را مورد نظر خواهد گذاشت تا من غیرحق در سرویس های طرف دیگردر تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب به وجود نیاید.
3ـ هدف عمده از برقراری سرویس های مورد توافق توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد، تأمین ظرفیت کافی با ضریب بار عالی جهت رفع نیازمندی های جاری و حدس زده شده معقول برای حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین کننده شرکت هواپیمایی و سرزمین طرف متعاهد دیگر می باشد.
4ـ شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد همچنین قادر هست با رعایت اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده ، ظرفیتی را برای رفع نیازمندی های حمل ونقل بین سرزمین های کشورهای ثالث مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.
5 ـ ظرفیتی که عرضه می شود شامل تعداد سرویس ها و نوع هواپیماهای مورد استفاده شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویس های مورد توافق، از سوی مقامهای هواپیمایی مورد توافق قرار خواهد گرفت.
6 ـ شرکت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد، حداکثر سی روز پیش از شروع سرویس ها در مسیرهای معلوم شده ، برنامه های پرواز را برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. در موارد ویژه می توان این محدوده وقتی را با تصویب مقامات نامبرده عوض کرد.
ماده 9ـ معرفی گواهینامه ها و پروانه ها
گواهینامه های توانایی پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که توسط یک طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار کشف کرده و هنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره برداری از مسیرها و سرویس های موضوع این موافقتنامه ، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر این که شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه ها و پروانه های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از به مجلسیت شناختن گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.
ماده 10ـ نرخهای حمل ونقل هوایی
1ـ هر طرف متعاهد به هر شرکت هواپیمایی تعیین شده اجازه می دهد بر اساس ملاحظات تبلیغاتی بازار برای خدمات هوایی نرخ تعیین کند. هیچ یک از طرفهای متعاهد، شرکتهای هواپیمایی تعیین شده خود را ملزم نمی نماید که با شرکتهای هواپیمایی تعیین شده دیگر در مورد نرخهایی که آنها اعمال یا اعمال آنها را برای خدمات مشمول این ترتیبات ارائه میدهند، مشورت نمایند.
2ـ هر طرف متعاهد قادر هست از شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده خود اعلام یا ثبت هرگونه نرخ مقررشده را بخواهد. هیچ یک از طرفهای متعاهد خواهان اعلام یا ثبت نرخهایی نخواهد شد که شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر قرار است اعمال نمایند. این نرخها به قوت خود باقی می ماند مگر آنکه متعاقباً به موجب بندهای (3) و (4) زیر به ثبت رسانده نشوند.
3ـ مداخله طرفهای متعاهد به موارد ذیل محدود می شود:
الف) حمایت از مصرف کنندگان در مقابل نرخهای گزاف به علت سوءاستفاده از قدرت بازار
ب) جلو گیری از نرخهایی که اعمال آنها رفتار ضدرقابتی به حساب مییایند که قطعاً، احتمالاً یا صراحتاً تأثیر بازدارنده، محدودکننده یا منحرف کننده رقابت و یا حذف یک حریف از مسیر را دارند.
4ـ هر طرف متعاهد قادر هست بطور یکجانبه نرخهای به تصویب رسانده شده یا اعمال شده توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده خود را قبول ننماید. در هر حال چنین مداخله ای تنها در صورتی انجام خواهد شد که به نظر مقام هواپیمایی آن طرف متعاهد نرخ اعمال شده یا توصیه ای، مشمول هر یک از معیارهای مقرر در بند (3) فوق الذکر باشد.
5 ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به طور یکجانبه جهت جلو گیری از اجرائی شدن یا تداوم نرخ اعمال شده یا توصیه ای برای اعمال توسط یک شرکت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اقدام نماید. اگه یک طرف متعاهد معتقد باشد که هرگونه نرخی از این قبیل با ملاحظات مندرج در بند (3) فوق الذکر ناهماهنگ است، قادر هست درخواست مشاوره نماید و طرف متعاهد دیگر را از علل نارضایتی خود مطلع سازد. این مشاوره ها باید بعد از دریافت درخواست حداکثر ظرف مدت چهارده روز انجام شود. بدون توافق دو جانبه نرخ، قابل اعمال یا همچنان معتبر خواهد بود.
ماده11ـ امنیت هوانوردی
1ـ طرفهای متعاهد حقوق و تعهداتی را که به موجب حقوق بین الملل در قبال یکدیگر در خصوص حفظ امنیت هواپیمایی کشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیرقانونی دارند، مورد تأکید میگذارند. طرفهای متعاهد بدون تحدید کلیت حقوق و تعهداتی که به موجب حقوق بین الملل به عهده دارند، به مخصوص طبق مفاد کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، امضاءشده در توکیو به تاریخ 1342/6/23 هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی ، کنوانسیون راجع به پیش گیری از تصرف غیرقانونی هواپیما، امضاءشده در لاهه به تاریخ 1349/9/25 هجری شمسی مطابق با 16 دسامبر 1970 میلادی و کنوانسیون راجع به پیش گیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، امضاءشده در مونترال به تاریخ 1350/7/1 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر1971میلادی عمل خواهندکرد.
2ـ طرفهای متعاهد حسب تقاضا، کلیه مساعدت های لازم را به یکدیگر جهت پیش گیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای کشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی کشوری ارائه خواهند کرد.
3ـ طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری که به عنوان ضمائم کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی که مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفها قابل اجراء است عمل نمایند. طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهایی که محل ثبت آن هواپیماها یا محل عمده کار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد که مطابق مقررات امنیتی هوانوردی مزبور عمل کنند.
4ـ هر طرف متعاهد قادر هست از متصدیان هواپیماها بخواهد که مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را که طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر کرده است ، رعایت کنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که در سرزمین خود اقدامات کافی برای محافظت از وسایل همراه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و خواربار هواپیما پیش از سوارشدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو تٲثیرگذار انجام می شود. همچنین هر طرف متعاهد باید هر خواستی را که طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات معقول امنیتی مخصوص جهت مقابله با تهدیدی ویژه به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه گذارد.
5 ـ هرگاه هواپیمای کشوری به طور غیرقانونی تصرف شود و یا اعمال غیرقانونی دیگری علیه امنیت این هواپیما، مسافران و خدمه آن، فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی صورت پذیرد، و یا تهدیدی در این مورد به ثمر رسد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر عالی دیگر به منظور ختم با سرعت و بی خطر حادثه و یا خنثی کردن تهدید مزبور به یکدیگر کمک کنند.
ماده12ـ مطمئنی هوانوردی
1ـ هر طرف متعاهد قادر هست در هر زمان در مورد استانداردهای مطمئنی در زمینه های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره برداری از هواپیما که طرف متعاهد دیگر به کار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره ای ظرف مدت سی روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.
2ـ در صورتی که پس ازمشاوره مزبور یک طرف متعاهد ملاحظه کند که طرف متعاهد دیگر استانداردهای مطمئنی در زمینه های مذکور در بند (1) را که درآن زمان به موجب کنوانسیون وضع شده، به طور تٲثیرگذار مورد استفاده قرار نمیدهد یا اجراء نمی کند، طرف متعاهد دیگر را از کشف کرده های مزبور و اقداماتی که برای تطبیق با استانداردهای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری لازم به چشم مییاید آگاه خواهد کرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی عالی را در فرصت وقتی توافق شده اعمال خواهد نمود.
3ـ به موجب ماده (16) کنوانسیون توافق می شود، هر نوع هواپیمایی که توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد یا از طرف آن، در سرویس هایی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس مورد بهره برداری قرار گیرد، قادر هست مادامی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول بازرسی نماینده جایز طرف متعاهد دیگر قرار گیرد، مشروط به این که این امر، منجر به تأخیر بدون علت در بهره برداری از هواپیما نگردد. علی رغم تعهدات مندرج در ماده (33) کنوانسیون هدف از این بازرسی تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط،گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و حالت هواپیما با استانداردهای وضع شده در همان لحظه به موجب کنوانسیون می باشد.
4ـ در صورتی که اقدام فوری برای حصول اطمینان از مطمئنی بهره برداری شرکت هواپیمایی تعیین شده ضرورت داشته باشد، هر طرف متعاهد حق تغییر یا تعلیق فوری مجوز بهره برداری شرکت یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را برای خود محفوظ می دارد.
5 ـ هراقدامی ازسوی یک طرف متعاهد طبق بند(4) فوق با نابود شدن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.
6 ـ با توجه به بند (2) فوق اگه معلوم شود که یک طرف متعاهد در حالت نبود تطابق با استانداردهای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری قرار دارد، بعد از گذشت فرصت وقتی مورد توافق، مراتب باید به اطلاع دبیر کل سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری برسد. مقام اخیرالذکر باید از تصمیم راضی کننده بعدی در خصوص حالت نیز مطلع گردد.
ماده13ـ تسلیم آمار
مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل ونقل انجام شده در سرویس های مورد توافق توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده خود به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را که معمولاً توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده برای مقامات ملی هوانوردی خود تهیه و به آنها ارائه می گردد، بنابر تقاضا در اختیار مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر خواهند گذاشت. ارائه هرگونه اطلاعات زاید آماری حمل ونقل مورد درخواست مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر منوط به مذاکره و توافق متقابل طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده14ـ مشاوره ، تغییر و اصلاح
1ـ هر طرف متعاهد یا مقامات هواپیمایی آن قادر هستند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر یا مقامات هواپیمایی آن تقاضای مشاوره کنند.
2ـ مشاوره مورد تقاضای یک طرف متعاهد یا مقامات هواپیمایی آنها ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3ـ هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه ، به مورد اجراء نهاده خواهد شد.
4ـ علی رغم مفاد بند (3) اصلاحات جدول مسیر پیوست این موافقتنامه قادر هست، بطور مستقیم بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات بعد از تأیید از طریق مبادله یادداشت دیپلماتیک لازم الاجراء خواهد گردید.
ماده15ـ حل اختلافات
1ـ هرگاه در مورد تحلیل یا اجرای این موافقتنامه و پیوست (های) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله اول اهتمام خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2ـ هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل کنند، قادر هستند با توافق موضوع را جهت کسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی مثل سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ارجاع کنند.
3ـ اگه طرفهای متعاهد به موجب بندهای (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هر یک از طرفهای متعاهد قادر هست با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، حین ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به هیأت داوری سه نفره ارجاع نماید.
4ـ هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری ، نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند. داور سوم که ریاست هیأت داوری را به عهده خواهد داشت و از این پس سرداور نامیده خواهدشد ظرف مدت شصت روز از آخرین انتخاب توسط همان دو داور منتخب، برگزیده خواهد شد. اگه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند، و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد قادر هست از رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را در بر داشته باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
5 ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تعیین شود اگه رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد، و اگه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
6 ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
7ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
8 ـ مخارج داوری ، شامل هزینه ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد توجه کرد خواهد گردید. هرگونه هزینه ای که توسط شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در مورد نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (4) این ماده ایجاد شود به عنوان بخشی از مخارجهای داوری محسوب خواهد گردید.
ماده16ـ فسخ
1ـ هر طرف متعاهد قادر هست در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری نیز خواهد رسید.
2ـ در این صورت موافقتنامه دوازده ماه بعد از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهدشد، مگر آنکه اطلاعیه فسخ پیش از انقضای این مدت با تراضی طرفهای متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند، اطلاعیه مزبور چهارده روز بعد از وصول آن توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری گرفته شده به حساب خواهد آمد.
ماده17ـ مطابقت با کنوانسیون ها یا موافقتنامه های چندجانبه
اگه کنوانسیون یا موافقتنامه چندجانبه حمل ونقل هوایی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء گردد، این موافقتنامه و پیوست(های) آن باید به نحوی اصلاح شود که مفاد آن با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق کشف کند.
ماده18ـ ثبت
این موافقتنامه و پیوست (های) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده19ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که الزامات قانون اساسی خود را برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده ، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه ، نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود جایز می باشند این موافقتنامه را در یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 1391/7/25 هجری شمسی برابر با 16 اکتبر 2012 میلادی در دو نسخه عمده به زبانهای فارسی و انگلیسی که تمامی متون در بر می داری اعتبار یکسان می باشند، تنظیم گردید.

*با تشکر از انتخاب شما*

گردآوری توسط: بهرام ت.

سیاسی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

در نمازم خم ابروی تو با ياد آمد ««« »»» حالتی رفت که محراب به فرياد آمدروحانی قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک را برای اجرا ابلاغ کرد


TT / 410 --- TP / 7%

گردآوری شده توسط : بهرام ت.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : سیاسی
برچسب ها : پارالمپیک , کمیته , قانون , ابلاغ , انتزاع

مطالب مرتبط