زیارتگاه چک چک ( چکچکو )

چَک‌ چَک یا چکچکو یکی از زیارتگاه‌ های با اهمیت زرتشتیان می باشد. این زیارتگاه که زرتشتیان به آن پیرسبز هم می‌ نقل کنند در استان یزد و شهرستان اردکان در کوه‌ های بین اردکان و انجیره قرار دارد.

%3Cdiv%20class%3-D%22GImg%22%3E%3Cimg%20class%3-D%22newarticleimages%22%20src%3-D%22https%3A//img.tebyan.net/big/1397/01/114624123122119010925394191118044235249119.jpg%22%20alt%3-D%22%20%u0632%u06CC%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%22%20%20width%3-D%22552%22%20height%3-D%22414%22%3E%3C/div%3E%3Cbr%3E%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%20%u062F%u0631%2043%20%u06A9%u064A%u0644%u0648%u0645%u062A%u0631%u064A%20%u0634%u0631%u0642%20%u0627%u0631%u062F%u06A9%u0627%u0646%20%u0648%u0627%u0642%u0639%20%u0634%u062F%u0647%20%u0648%20%u062C%u0627%u062F%u0647%20%u0622%u0646%20%u062F%u0648%u0637%u0631%u0641%u0647%20%u0628%u0627%20%u0622%u0633%u0641%u0627%u0644%u062A%20%u0642%u0627%u0628%u0644%20%u0642%u0628%u0648%u0644%20%u0627%u0633%u062A.%20%u062F%u0631%u0635%u0648%u0631%u062A%u064A%u06A9%u0647%20%u0648%u0633%u064A%u0644%u0647%20%u0646%u0642%u0644%u064A%u0647%20%u0634%u062E%u0635%u064A%20%u0646%u062F%u0627%u0631%u064A%u062F%20%u0645%u064A%20%u062A%u0648%u0627%u0646%u064A%u062F%20%u0627%u0632%20%u064A%u0632%u062F%u060C%20%u0645%u064A%u0628%u062F%20%u064A%u0627%20%u0627%u0631%u062F%u06A9%u0627%u0646%20%u062E%u0648%u062F%u0631%u0648%20%u06A9%u0631%u0627%u064A%u0647%20%u062A%u0647%u064A%u0647%20%u0646%u0645%u0627%u064A%u064A%u062F.%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%u0627%u0646%20%u0647%u0631%20%u0633%u0627%u0644%u0647%20%u0627%u0632%20%u0631%u0648%u0632%2024%20%u062E%u0631%u062F%u0627%u062F%20%u0628%u0647%20%u0645%u062F%u062A%20%u0686%u0647%u0627%u0631%20%u0631%u0648%u0632%20%u062F%u0631%20%u0627%u064A%u0646%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u062F%u0648%u0631%20%u0647%u0645%20%u062C%u0645%u0639%20%u0634%u062F%u0647%20%u0648%20%u0628%u0647%20%u0646%u064A%u0627%u064A%u0634%20%u0645%u064A%u200C%u067E%u0631%u062F%u0627%u0632%u0646%u062F.%3Cbr%3E%20%u0628%u0631%u0627%u064A%20%u0648%u0631%u0648%u062F%20%u0628%u0647%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%u060C%20%u0628%u0647%20%u0646%u0634%u0627%u0646%u0647%20%u0627%u062D%u062A%u0631%u0627%u0645%u060C%26nbsp%3B%20%u0628%u0627%u064A%u062F%20%u06A9%u0641%u0634%20%u0647%u0627%20%u0631%u0627%20%u0627%u0632%20%u067E%u0627%20%u062F%u0631%u0622%u0648%u0631%u062F%20%u0648%20%u06A9%u0644%u0627%u0647%20%u0628%u0631%20%u0633%u0631%20%u0646%u0647%u0627%u062F.%20%u0642%u0628%u0644%20%u0627%u0632%20%u0648%u0631%u0648%u062F%20%u0628%u0647%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u062A%u0627%u0628%u0644%u0648%u0647%u0627%u064A%u064A%20%u0648%u062C%u0648%u062F%20%u062F%u0627%u0631%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0646%u0634%u0627%u0646%20%u0645%u064A%20%u062F%u0647%u062F%20%u0628%u0631%u0627%u064A%20%u0648%u0631%u0648%u062F%20%u0628%u0647%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0628%u0627%u064A%u062F%20%u067E%u0627%u06A9%20%u0628%u0648%u062F%u060C%20%u0647%u0645%u0627%u0646%u0637%u0648%u0631%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0631%20%u062F%u064A%u0646%20%u0627%u0633%u0644%u0627%u0645%20%u0646%u064A%u0632%20%u0648%u0631%u0648%u062F%20%u0628%u0627%u0646%u0648%u0627%u0646%u064A%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0627%u0631%u0627%u064A%20%u0634%u0631%u0627%u064A%u0637%20%u062E%u0627%u0635%20%u0647%u0633%u062A%u0646%u062F%20%u0628%u0647%20%u0645%u0633%u0627%u062C%u062F%20%u0645%u0645%u0646%u0648%u0639%20%u0627%u0633%u062A%u060C%20%u062F%u0631%20%u0627%u064A%u0646%20%u0645%u06A9%u0627%u0646%20%u0646%u064A%u0632%20%u0646%u06A9%u0627%u062A%20%u0641%u0648%u0642%20%u0628%u0627%u064A%u062F%20%u0631%u0639%u0627%u064A%u062A%20%u06AF%u0631%u062F%u062F.%20%u062F%u0631%20%u062F%u0627%u062E%u0644%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0647%20%u0634%u06A9%u0644%20%u062F%u0647%u0627%u0646%u0647%20%u063A%u0627%u0631%20%u0627%u0633%u062A%20%u062A%u0646%u0647%20%u062F%u0631%u062E%u062A%20%u0686%u0646%u0627%u0631%20%u06A9%u0647%u0646%u0633%u0627%u0644%u064A%20%u0648%u062C%u0648%u062F%20%u062F%u0627%u0631%u062F.%3Cbr%3E%3Cdiv%20class%3-D%22GImg%22%3E%3Cimg%20class%3-D%22newarticleimages%22%20src%3-D%22https%3A//img.tebyan.net/big/1397/01/138154991832426512205851824812312816823347.jpg%22%20alt%3-D%22%20%u0632%u06CC%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%22%20%20width%3-D%22499%22%20height%3-D%22358%22%3E%3C/div%3E%3Cbr%3E%20%u06A9%u0641%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0628%u0627%20%u0633%u0646%u06AF%20%u0645%u0631%u0645%u0631%20%u067E%u0648%u0634%u064A%u062F%u0647%20%u0634%u062F%u0647%20%u0648%20%u0627%u0632%20%u0628%u062E%u0634%u064A%20%u0627%u0632%20%u0633%u0642%u0641%20%u0642%u0637%u0631%u0627%u062A%20%u0622%u0628%20%u0686%u06A9%u0647%20%u0686%u06A9%u0647%20%u0628%u0631%20%u0632%u0645%u064A%u0646%20%u0645%u064A%20%u0631%u064A%u0632%u062F%20%u0648%20%u0627%u062D%u062A%u0645%u0627%u0644%20%u0646%u0627%u0645%20%u06AF%u0630%u0627%u0631%u064A%20%u0627%u064A%u0646%20%u0645%u062D%u0644%20%u0646%u064A%u0632%20%u0634%u0627%u064A%u062F%20%u0627%u0632%20%u0647%u0645%u064A%u0646%20%u0631%u0648%20%u0628%u0627%u0634%u062F.%20%u0686%u0646%u062F%20%u0634%u0639%u0644%u0647%20%u0634%u0645%u0639%20%u0628%u0637%u0648%u0631%20%u062F%u0627%u0626%u0645%20%u062F%u0631%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0631%u0648%u0634%u0646%20%u0627%u0633%u062A%20%u0648%20%u0645%u062D%u0644%u064A%20%u0628%u0631%u0627%u064A%20%u0633%u0648%u0632%u0627%u0646%u062F%u0646%20%u0639%u0648%u062F%20%u064A%u0627%20%u0686%u0648%u0628%20%u0645%u0642%u062F%u0633%20%u0648%u062C%u0648%u062F%20%u062F%u0627%u0631%u062F.%20%u0647%u0645%u0627%u0646%u0646%u062F%20%u0628%u0633%u064A%u0627%u0631%u064A%20%u0627%u0632%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0647%u0627%u064A%20%u0633%u0627%u064A%u0631%20%u0627%u062F%u064A%u0627%u0646%u060C%20%u062A%u0635%u0627%u0648%u064A%u0631%u064A%20%u0627%u0632%20%u0628%u0632%u0631%u06AF%u0627%u0646%20%u062F%u064A%u0646%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%20%u0632%u064A%u0646%u062A%20%u0628%u062E%u0634%26nbsp%3B%20%u0645%u062D%u0648%u0637%u0647%20%u06A9%u0648%u0686%u06A9%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0627%u0633%u062A.%20%u0633%u0642%u0641%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0633%u0646%u06AF%u064A%20%u0627%u0633%u062A.%20%u062F%u0631%20%u06A9%u0641%20%u0645%u062D%u0648%u0637%u0647%20%u0638%u0631%u0641%20%u0647%u0627%u064A%u064A%20%u0628%u0631%u0627%u064A%20%u062C%u0645%u0639%20%u0622%u0648%u0631%u064A%20%u0622%u0628%20%u06AF%u0630%u0627%u0634%u062A%u0647%20%u0627%u0646%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0628%u062E%u0634%u064A%20%u0627%u0632%20%u0622%u0646%20%u062C%u0647%u062A%20%u062A%u0628%u0631%u06A9%20%u0628%u0647%20%u0632%u0627%u0626%u0631%u064A%u0646%20%u0627%u0647%u062F%u0627%20%u0645%u064A%20%u0634%u0648%u062F%20%u0648%20%u0628%u062E%u0634%u064A%20%u062F%u064A%u06AF%u0631%20%u0646%u064A%u0632%20%u0628%u0647%20%u0645%u0635%u0631%u0641%20%u062E%u0648%u0631%u0627%u06A9%u064A%20%u0645%u064A%20%u0631%u0633%u062F.%20%u0647%u0645%u0647%20%u0633%u0627%u0644%u0647%20%u062F%u0631%2027%20%u062E%u0631%u062F%u0627%u062F%20%u0645%u0627%u0647%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%u0627%u0646%20%u0627%u0632%20%u0633%u0631%u0627%u0633%u0631%20%u062C%u0647%u0627%u0646%20%u062F%u0631%20%u0627%u064A%u0646%20%u0645%u06A9%u0627%u0646%20%u06AF%u0631%u062F%20%u0647%u0645%20%u0645%u064A%20%u0622%u064A%u0646%u062F%20%u0648%20%u0628%u0647%20%u062F%u0639%u0627%20%u0648%20%u0646%u064A%u0627%u064A%u0634%20%u0645%u064A%20%u067E%u0631%u062F%u0627%u0632%u0646%u062F.%3Cbr%3E%20%u0647%u0631%u0686%u0646%u062F%20%u06A9%u0647%20%u062F%u0631%20%u0645%u064A%u0627%u0646%20%u0639%u0645%u0648%u0645%20%u0634%u0647%u0631%u062A%20%u064A%u0627%u0641%u062A%u0647%20%u06A9%u0647%20%u0627%u064A%u0646%20%u0645%u0631%u0627%u0633%u0645%20%u062D%u062C%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%u0627%u0646%20%u0627%u0633%u062A%20%u0627%u0645%u0627%20%u0628%u0647%20%u0648%u0627%u0642%u0639%u064A%u062A%20%u0646%u0632%u062F%u064A%u06A9%20%u0646%u064A%u0633%u062A.%20%u062F%u0631%20%u0645%u062C%u0645%u0648%u0639%u0647%20%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%20%u0633%u0627%u062E%u062A%u0645%u0627%u0646%20%u0647%u0627%u064A%20%u0645%u062A%u0639%u062F%u062F%u064A%20%u0645%u0634%u0627%u0647%u062F%u0647%20%u0645%u064A%20%u06AF%u0631%u062F%u062F.%20%u0627%u0632%20%u0622%u0646%u062C%u0627%20%u06A9%u0647%20%u0645%u062C%u0645%u0648%u0639%u0647%20%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%20%u0628%u0627%20%u0634%u0647%u0631%20%u0627%u0631%u062F%u06A9%u0627%u0646%20%u0641%u0627%u0635%u0644%u0647%20%u0632%u064A%u0627%u062F%u064A%20%u062F%u0627%u0631%u062F%u060C%20%u0627%u064A%u0646%20%u0633%u0627%u062E%u062A%u0645%u0627%u0646%20%u0647%u0627%20%u062C%u0647%u062A%20%u0627%u0633%u06A9%u0627%u0646%20%u0648%20%u067E%u0630%u064A%u0631%u0627%u064A%u064A%20%u0627%u0632%20%u0632%u0627%u0626%u0631%u0627%u0646%20%u0633%u0627%u062E%u062A%u0647%20%u0648%20%u0627%u0633%u062A%u0641%u0627%u062F%u0647%20%u0645%u064A%20%u0634%u0648%u0646%u062F.%26nbsp%3B%20%u0633%u0627%u062E%u062A%20%u0648%20%u0646%u06AF%u0647%u062F%u0627%u0631%u064A%20%u0645%u062C%u0645%u0648%u0639%u0647%20%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%20%u062A%u0648%u0633%u0637%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%u0627%u0646%20%u062F%u0627%u062E%u0644%20%u0648%20%u062E%u0627%u0631%u062C%20%u0627%u0632%20%u06A9%u0634%u0648%u0631%20%u062A%u0627%u0645%u064A%u0646%20%u06AF%u0631%u062F%u064A%u062F%u0647%20%u0648%20%u0645%u064A%20%u06AF%u0631%u062F%u062F.%3Cbr%3E%3Cdiv%20class%3-D%22GImg%22%3E%3Cimg%20class%3-D%22newarticleimages%22%20src%3-D%22https%3A//img.tebyan.net/big/1397/01/7184173202619713012661062152060917797.jpg%22%20alt%3-D%22%20%u0632%u06CC%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%22%20%20width%3-D%22525%22%20height%3-D%22394%22%3E%3C/div%3E%3Cbr%3E%20%u0647%u0631%20%u0633%u0627%u0644%20%u062C%u0634%u0646%20%u0645%u0647%u0631%u06AF%u0627%u0646%20%u062F%u0631%20%u0627%u064A%u0646%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u062C%u0634%u0646%20%u0628%u0631%u06AF%u0632%u0627%u0631%20%u0645%u064A%u200C%u0634%u0648%u062F%20%u0648%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%u0627%u0646%20%u0628%u0633%u064A%u0627%u0631%u064A%20%u062F%u0631%20%u0627%u064A%u0646%20%u0645%u06A9%u0627%u0646%20%u06AF%u0631%u062F%20%u0647%u0645%20%u0645%u064A%u200C%u0622%u064A%u0646%u062F.%3Cbr%3E%20%u06AF%u0641%u062A%u0647%20%u0645%u064A%u200C%u0634%u0648%u062F%20%u0646%u0627%u0645%20%AB%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%BB%20%u064A%u0627%20%AB%u0686%u06A9%20%u0686%u06A9%u0648%BB%20%u0627%u0632%20%u0635%u062F%u0627%u064A%20%u0642%u0637%u0631%u0647%u200C%u0647%u0627%u064A%20%u0622%u0628%u064A%20%u06AF%u0631%u0641%u062A%u0647%20%u0634%u062F%u0647%20%u06A9%u0647%20%u0627%u0632%20%u0635%u062E%u0631%u0647%u200C%u0627%u064A%20%u0645%u064A%u200C%u0686%u06A9%u062F%20%u0648%20%u0627%u06A9%u0646%u0648%u0646%20%u0628%u0647%20%u062F%u0631%u0648%u0646%20%u064A%u06A9%20%u0645%u0646%u0628%u0639%20%u0630%u062E%u064A%u0631%u0647%20%u0647%u062F%u0627%u064A%u062A%20%u0645%u064A%u200C%u0634%u0648%u062F.%20%u0646%u064A%u0627%u064A%u0634%u06AF%u0627%u0647%20%u067E%u064A%u0631%20%u0633%u0628%u0632%20%u0627%u0645%u06A9%u0627%u0646%u0627%u062A%20%u0631%u0641%u0627%u0647%u064A%20%u0645%u0627%u0646%u0646%u062F%20%u0628%u0631%u0642%u060C%20%u0622%u0628%20%u0622%u0634%u0627%u0645%u064A%u062F%u0646%u064A%20%u0648%20%u062A%u0639%u062F%u0627%u062F%u064A%20%u0627%u062A%u0627%u0642%20%u062F%u0627%u0631%u062F%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0631%u0627%u064A%20%u0627%u0633%u062A%u0631%u0627%u062D%u062A%20%u0633%u0627%u062E%u062A%u0647%20%u0634%u062F%u0647%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0647%20%u0622%u0646%u200C%u0647%u0627%20%AB%u062E%u064A%u0644%u0647%BB%20%u0645%u064A%u200C%u06AF%u0648%u064A%u0646%u062F.%20%u062F%u0631%20%u062F%u0627%u062E%u0644%20%u064A%u06A9%u064A%20%u0627%u0632%20%u0627%u062A%u0627%u0642%u200C%u0647%u0627%20%u0686%u0627%u0647%u064A%20%u0628%u0647%20%u0698%u0631%u0641%u0627%u064A%20%u0628%u064A%u0634%20%u0627%u0632%2050%20%u0645%u062A%u0631%20%u0648%u062C%u0648%u062F%20%u062F%u0627%u0631%u062F.%20%u0628%u0646%u0627%20%u0628%u0647%20%u0627%u0639%u062A%u0642%u0627%u062F%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%u0627%u0646%20%u0632%u0645%u0627%u0646%20%u062D%u0645%u0644%u0647%20%u0645%u0633%u0644%u0645%u0627%u0646%u0627%u0646%20%u0628%u0647%20%u0627%u064A%u0631%u0627%u0646%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0627%20%u0633%u0642%u0648%u0637%20%u067E%u0627%u062F%u0634%u0627%u0647%20%u0633%u0627%u0633%u0627%u0646%u064A%20%u0648%u0642%u062A%20%28%u064A%u0632%u062F%u06AF%u0631%u062F%29%20%u0627%u0646%u062C%u0627%u0645%u064A%u062F%u060C%20%u0646%u064A%u06A9%20%u0628%u0627%u0646%u0648%20%u062F%u062E%u062A%u0631%20%u0634%u0627%u0647%20%u0627%u0632%20%u062F%u0633%u062A%20%u0645%u0633%u0644%u0645%u0627%u0646%u0627%u0646%20%u0641%u0631%u0627%u0631%20%u06A9%u0631%u062F%20%u0648%20%u0628%u0647%20%u0633%u0645%u062A%20%u0627%u0631%u062F%u06A9%u0627%u0646%20%u0622%u0645%u062F%u0647%20%u0648%20%u062F%u0631%20%u0645%u064A%u0627%u0646%20%u06A9%u0648%u0647%20%u0645%u062E%u0641%u064A%20%u0648%20%u0646%u0627%u067E%u062F%u064A%u062F%20%u0634%u062F%20%u0648%20%u0627%u064A%u0646%20%u0645%u062D%u0644%20%u0628%u0647%20%u0639%u0646%u0648%u0627%u0646%20%u0632%u064A%u0627%u0631%u062A%u06AF%u0627%u0647%20%u0632%u0631%u062A%u0634%u062A%u064A%u0627%u0646%20%u0642%u0631%u0627%u0631%20%u06AF%u0631%u0641%u062A%20.%20%u064A%u06A9%u064A%20%u0627%u0632%20%u06A9%u0646%u064A%u0632%u0627%u0646%20%u0646%u064A%u06A9%20%u0628%u0627%u0646%u0648%20%u0628%u0647%20%u0646%u0627%u0645%20%u06AF%u0648%u0647%u0631%20%u0628%u0627%u0646%u0648%20%28%u0645%u0631%u0648%u0627%u0631%u064A%u062F%29%20%u0646%u064A%u0632%20%u062F%u0631%20%u0686%u0646%u062F%20%u06A9%u064A%u0644%u0648%u0645%u062A%u0631%u064A%20%u0648%u064A%20%u0645%u062F%u0641%u0648%u0646%20%u0627%u0633%u062A%20%u06A9%u0647%20%u0628%u0627%20%u0646%u0627%u0645%20%u067E%u064A%u0631%20%u0647%u0631%u064A%u0634%u062A%20%u0645%u0639%u0631%u0648%u0641%20%u0627%u0633%u062A%20.%3Chr%3E%3Cbr%3E%u0645%u0646%u0628%u0639%20%3A%20%u0633%u0627%u06CC%u062A%20%u0645%u06A9%u0627%u0646%20%u0628%u06CC%u0646%3Cbr%3E

-با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما عزيزان، يارى نماييد-

تهیه کننده: دل آرام د.

ایرانگردی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

مقام اصلی ما گوشه خرابات است ««« »»» خداش خير دهاد آن که اين عمارت کردزیارتگاه چک چک ( چکچکو )


TT / 26 --- TP / 70%

گردآوری شده توسط : دل آرام د.
تاریخ گردآوری : 2018-04-10
در دسته بندی : زیارتگاه
برچسب ها : چکچکو

مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :