شناخت مردم از نامزدها در واقعیت بخشی به انتخابات بسیار مهم است/ نباید نفوذ پول و قدرت حرف آخر را بزند

شناخت مردم از نامزدها در واقعیت بخشی به انتخابات بسیار مهم است/ نباید نفوذ پول و قدرت حرف آخر را بزند

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی رای گیری توسط رهبر معظم انقلاب، نقل کرد:شناخت مردمان از نامزدها در حقیقت بخشیدن به رای گیری بسیار اهمیتی می دارد و نباید نفوذ پول و قدرت حرف آخر را بزند.

به گزارش «نسیم آنلاین»، ولی امر مسلمین جهان روز شنبه(24 مهرماه) سیاست های کلی رای گیری را در 18 بند ابلاغ فرمودند.

در همین ارتباط «سیدمصطفی میرسلیم» رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و عضو گردهمایی تشخیص مصلحت نظام و همچنین مسئول برگزاری اولین رای گیری خبرگان و ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامی با تاکید براینکه «سیاست هاى کلى رای گیری تکلیف نحوه استقرار مردمسالارى را در جمهورى اسلامى روشن مى کند»، نقل کرد: «سیاست های کلی رای گیری یکی از اصلی ترین سیاست هاى کلى است».

نوشته سوال و پاسخ روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی با سیدمصطفی میرسلیم عضو شورای مرکزی این حزب به شرح زیر است:

*در ابتداى این هفته مقام معظم رهبرى سیاست هاى کلى رای گیری را ابلاغ فرمودند. شما عضو گردهمایی بوده اید و در جریان تدوین این سیاست ها هستید؛ چه مفاهیم جدیدى در آن مطرح شده است؟

میرسلیم: سیاست هاى کلى رای گیری تکلیف نحوه استقرار مردمان سالارى را در جمهورى اسلامى روشن مى کند و بنابراین اگه اصلی ترین سیاست کلى نباشد، از اصلی ترین سیاستهاى کلى است. مفاهیم اصلى در بند نخست آمده است: «حوزه بر مبناى جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر، فراهم شدن حداکثر عدالت انتخاباتى و شناخت مردمان از نامزدها. مفاهیم دیگر تحت شعاع اینها هستند»

*بعد از پیروزى انقلاب اسلامى به طور متوسط سالى یک رای گیری در سطح ملى یا استانى یا شهرى و روستایى به انجام رسانده شده است؛ چطور از این تجربه ارزشمند براى تدوین توصیه سیاست ها بهره گرفته شده است؟

میرسلیم: کاملا درست است، جمهورى اسلامى در ٣٧ سال گذشته تجربه ارزشمندى در زمینه برگزارى رای گیری صاحب شده است چه به لحاظ نوع رای گیری (خبرگان قانون اساسى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، خبرگان رهبرى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا) و چه از نظر شیوه نظارت بر رای گیری (مسئولیت شوراى نگهبان، مسئولیت مجلس شوراى اسلامى، مسئولیت هیئت هاى نظارت). با بهره گیری از بیان نظر کارشناسان و نقادى عالمانه تجربه گذشته توصیه سیاستها تدوین شده است و امروز هم باید بدون تعصب و بدون تأثر از منافع شخصى و گروهى، با اتکا بر سیاست هاى ابلاغى از نقاط قوت و ضعف تجربه گذشته خوب ترین استفاده را براى اصلاح اساسى قانون رای گیری بکنیم.

*رای گیری ابزارى است براى تحقق مشارکت مردمان در اداره امور کشور؛ به نظر شما اصلیترین مورد براى عملیاتى کردن چنان مشارکتى به صورت آگانه و گسترده و با شادمانی چه چیزی است؟

میرسلیم: اصلیترین مورد در رای گیری این است که فرد برگزیده شده نماینده واقعى افراد برگزنده باشد و فرآیند رای گیری عادلانه باشد.

*چطور مى توان تضمین کرد که عدالت نگاه کن حوزه هاى انتخاباتى برقرارشود؟

میرسلیم: افراد برگزنده از نظر محدوده جغرافیایى و جمعیتى شان ، حوزه را تشکیل مى دهند. عدالت ایجاب مى کند که نگاه کن مناطق جغرافیایى کشور اختلاف فاحش نباشد. خوب ترین وضعیت این است که مناطق جغرافیایى با توجه به مقتضیات اجتناب ناپذیر طورى تعیین شوند که تعداد افراد جمعیت حوزه ها همه در یک محدوده قرارگیرند، مثلا نگاه کن دویست تا سیصد هزار نفر و از هر حوزه یک نفر برگزیده شود. بنابراین حوزه هایى که داراى جمعیت چند میلیونى با چند نماینده اند مانند حوزه تهران که سى نماینده دارد، باید قطعا اصلاح شوند و الا موضوع مسئولیت نمایندگان در مقابل انتخاب کنندگانشان و همچنین مراجعه و مشاوره مردمان حوزه و نمایندگانشان لوث مى شود و این یکى از اصلیترین اشکالات قانون وجود می دارد.

*به نظر مى رسد در حوزه هاى کلان موجود کار شناخت دقیق و کامل نباشد…

میرسلیم: شناخت مردمان از نامزدها در مفهوم واقعى بخشیدن به رای گیری مردمان سالارانه بسیار اهمیت دارد.چطور مى توان توقع داشت که مردمان یک حوزه چند میلیون نفرى بتوانند از میان بیش از هزار نامزد، سى نفر را بشناسند و جدا کنند و انتخاب نمایند؟

به مخصوص که فرهنگ مبتنى بر شیوه هاى حزبى هنوز در کشور ما شایع نشده است و این مورد دیگرى است که بند نهم سیاست هاى مصوب آگاهی دار اشاره کرده است. چطور مى توان توقع داشت که نامزدهاى نمایندگى بتوانند بدون اسراف خود را به نحو مطلوب و معقول به مردمان معرفی بکنند؟ تبلیغات کاغذى و دیوارى با ابعاد گوناگون که روى زمین کوچه و خیابان ریخته یا بر در و دیوارهاى شهر روى هم چسبیده مى شود گواه پوچى و بطلان روند شایع ناشى از قانون کنونى است.

حُسن دیگر استقرار عدالت با انتخاب یک نفر نماینده از هر حوزه این است که به نابسامانى کنونى موضوع شناخت مردمان از نامزدها تاحدود زیادى خاتمه مى دهد.

*چرا رای گیری دو مرحله اى مطرح شده است با اینکه مى آگاهی داریم انگیزه مردمان براى حضور مردمان در پاى صندوقها در مرحله دوم معمولا کاهش مى کشف کند؟

میرسلیم: نماینده واقعى مردمان حوزه انتخاباتى حقاً کسى است که آراء اکثریت افراد شرکت کننده در رأى گیرى را به خود اختصاص دهد. در این جا مورد مهمى مطرح مى شود: حد نصابِ اکثریت نسبى باشد یا مطلق؟ قاعدةً اکثریت مطلق بر اعتبار نمایندگى مى اضافه کند و اگه اکثریت مطلق در مرحله نخست به دست نیاید باید تکلیف نتایج را در مرحله دوم روشن کرد و چون در سیاست مصوب دو مرحله اى بودن پذیرفته شده، راه حل منطقى این است که اکثریت مطلق حد نصاب باشد؛ این هم از مواردى است که در قانون کنونى نیازمند اصلاح است زیرا اکثریت نسبى ٢٥٪‏ واقعاً از اعتبار رای گیری مى کاهد و مفهوم کلى مردمسالارى را مخدوش مى کند.

*کنترل کردن عواملى که در تبلیغات انتخاباتى تاثیر می دارند چطور پیش بینى شده است؟

میرسلیم: عدالت و اقتضاى مردمان سالارى دینى ایجاب مى کند که امکانات مادى نامزدها و تشکل هاى وابسته بدانها عنصر حاکم بر سرنوشت رای گیری نباشد؛ به مخصوص حیف است که در جمهورى اسلامى نفوذ پول و قدرت حرف آخر را در رای گیری بزند؛ نباید آنها که دسترسى به امکانات دولتى دارند از آن امکانات استفاده مخصوص ببرند. قانون کنونى به تقسیم مساوى امکانات و جلوگیرى عملى از مخصوص خوارى توجه نکرده است و باید برمبناى نوشته سیاست هاى کلى مصوب اصلاح شود.

یکى از راه هایى که در مردمان سالاری هاى با سابقه جهان براى جلوگیرى از ورود افراد ناشایست به جرگه رای گیری و عوام فریبى رواج دارد افشاگرى است. آیا این روش براى جمهورى اسلامى هم اعتبار دارد؟

میرسلیم: افشاگری هاى شایع در جوامع غربى نمى تواند ملاک عمل در جمهورى اسلامى باشد. تکلیف این مورد یعنى شایسته سالارى طبق بند١٠ سیاستها باید در قانون معلوم شود تا افشاگری هاى وحشیانه و خلاف شرع که رحلت کرده رونق گرفته بود متوقف گردد و از لکه دار کردن حیثیت ها جلوگیرى شود. چرا باید این بد اخلاقى ها روان جامعه ما را مجروح کند؟ تعلیم از دیگران خوب است ولى نه در امورى که برخلاف اصول ما است. ما در همه فعالیت های مان باید خداى متعال و رضایت او را انتخاب بکنیم نه آنچه در دیگر جوامع رواج یافته است.

--نظرات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود--

نگارنده: شهربانو گ.

سیاسی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آن که تاج سر من خاک کف پايش بود ««« »»» از خدا می‌طلبم تا به سرم بازآيدشناخت مردم از نامزدها در واقعیت بخشی به انتخابات بسیار مهم است/ نباید نفوذ پول و قدرت حرف آخر را بزند


TT / 199 --- TP / 17%

گردآوری شده توسط : شهربانو گ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : سیاسی
برچسب ها : بزند , بخشی , نفوذ

مطالب مرتبط