عوامل مهم در تولید پریشانی و دلواپسی حافظه + مسیر معالجه (2 عکس)

عوامل اصلی در تولید اضطراب و تشویش ذهن + راه درمان

اجازه بدهید به سیزده عاملی دقت داریم که در اشخاص تولید اضطراب می کند. اینها قادر هستند سبب شوند که به طور واضح و منطقی با خود صحبت نکنید، نتوانید

شناسایی عوامل محرک

آیا تاکنون بدون مدرک و دلیل از بابت موضوعی متقاعد شده اید؟ صرفا «آگاهی می داشتید» که دوستتان از شما چیزی می خواست. صرفا «آگاهی میداشتید» که صندوقدار فروشگاه از ریخت شما خوشش نمیآید. صرفا «آگاهی میداشتید» که رئیس تان با شما بد است. اما بعد که فرصتی دست داد و در این خصوص چک کردید، دانستید که کاملا اشتباه می کردید. همه ی انسان ها گاهی موضوعی به دلشان برات می شود. اما چرا اینشکلی است؟

آنچه ماشه ی شما را میکشد

عوامل محرک مسائلی هستند که سبب می شوند به حد انفجار برسید و مناظره ی ذهنی منفی تان را شروع کنید. برای اینکه آنها را خلع سلاح کنید ابتدا باید آگاهی بدارید که این عوامل کدامند.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩
عوامل اصلی در تولید اضطراب و تشویش ذهن + راه درمان

عامل محرک را یک کبریت انتخاب بکنید. برای اینکه کبریت را روشن کنید یا باید آن را به سطحی صاف بکشید یا آن را در برابر شعله نگه دارید. اگه کبریت را در دست بگیرید و هیچ کاری نکنید، هیچ اتفاقی نمی افتد. به همین شکل، مناظره ی ذهنی منفی وقتی شروع می شود که به چیزی کشیده می شوید. ذهنتان به نحوی با رویداد یا موقعیتی در تماس می شود و تولید اضطراب می کند. این ماشه ای را در درون شما می چکاند — درست مانند کبریتی که آن را روی سطح قوطی کبریت می کشید — که مناظره ی ذهنی شما را شعله ور می سازد. اما همانگونه که قادر هستید چوب کبریت را خاموش کنید، قادر هستید مناظره ی ذهنی منفی خود را هم متوقف سازید.

عوامل محرک قادر هست موارد گوناگونی باشد، مانند کلماتی که دیگران مصرف میکنند و شما از آن خوشتان نمی آید. این عوامل چرخه ی مناظره ی ذهنی را به حرکت می اندازد.

سیزده عامل محرک

اجازه بدهید به سیزده عاملی دقت داریم که در اشخاص تولید اضطراب می کند. اینها قادر هستند سبب شوند که به طور واضح و منطقی با خود صحبت نکنید، نتوانید از خود خلاقیتی نمایان کنید یا مشکل موجود را حل کنید. امکان می دارد نتوانید به شکلی کارآمد مسئله تان را حل کنید. این فهرست را خوانید و نگاه بکنید کدام یک از آنها در رابطه با شما مصداق دارد.

۱. استرس شغلی ناشی از اشخاص – به عنوان مثال، رئیس یا همکاری ناراضی که با شما بدرفتاری می کند

۲. استرس شغلی ناشی از خود شغل – مثلا امکان می دارد کارتان بسیار زیاد باشد و شما فرصت رسیدگی به همه ی آنها را نداشته باشید

۳. مشکل داشتن با اشخاص – با همسر یا با یکی از اعضای خانواده

۴. رابطه بد با کسانی که به آنها اهمیت می دهید

۵. رسیدن به هدف یا رؤیاهای زندگی

۶. اختلالات – معضلات مالی، مریضی، از دست دادن همسر، اسباب کشی به خانه ای تازه

۷. دردهای جسمی

۸. کشف اینکه همسر یا یکی از افراد مهم زندگی تان به شما وفادار نبوده است

۹. قطع رابطه با فرزندان با والدین

۱۰. دغدغه درباره ی آینده

۱۱. هراس های عمومی از قبیل صحبت در جمع، ترس از پرواز یا اضطراب اجتماعی

۱۲. دوست نداشتن مقامات دولتی

۱۳. دغدغه درباره ی دنیا به طور کلی

مورد پژوهی

حال نگاه بکنیم این مشکل محرک ها در عمل چه می کند.

الیس به تازگی در بانکی شروع به فعالیت کرده است. او کار قبلی اش را که معاون اداری بود از آن جهت ترک کرد که رئیسش با او بدرفتاری می کرد. هر اشتباه جزئی سببی می شد که رئیسش به او بد و بیراه نقل بکنید. او با حرف هایش سعی میکرد که الیس را حقیر شمرد. الیسی همه شب به خانه می آمد و با چشمانی اشکبار روی کاناپه می نشست. او گاه از بیم آن که مبادا فردا اتفاق بدی بیفتد استراحت کن به چشمانش راه کشف نمیکرد. الیس از اینکه محیطی سمی را ترک کرده و در یک بانک شغلی به دست آورده بود، خوشحال بود. رفت و آمدش به بانک نیز آسانتر از شغل قبلی اش بود و به او نقل کرده بودند که امکان پیشرفت و ترفیع شغلی هم برایش وجود دارد. از همه ی اینها اصلیتر، به چشم میامد که رئیس مهربان و ملاحظه کاری دارد.

در چهارمین روز کارش، رئیس الیس برای او ایمیل فرستاد و به اشتباهی که او در یکی از حساب ها کرده بود اشاره کرد و از او خواست که محاسبه اش را تکرار کند. پیش از اینکه الیس حتی بتواند درباره ی خواست رئیسش اندیشد، بی حرکت روی صندلی اش نشست و بعد به دستشویی رفت و ده دقیقه ای آنجا ماند تا به آرامش برسد. دست هایش به قدری میلرزیدند که قادر نمیبود میکاپ و آرایش خود را تجدید کند.

چه اتفاقی افتاد؟ به هر صورت این موضوع کوچولوای بود. این قبیل اتفاقات میلیون ها بار برای میلیون ها نفر افتاده است. اما در نظر الیس این فاجعه ای بزرگ بود.

جواب این است که یادداشت رئیس ماشه ی الیس را چکانده بود. او به خاطر تجربه ای که با رئیس قبلی اش داشت، در برابر نقد بسیار حساس بود. مناظره ی ذهنی منفی او بلافاصله شروع شد: «می بینی، هیج کاری را به درستی به انجام نمیرسانی. حتی یک محاسبه ی کوچک را هم قادر نیستی به انجام برسانی. احتمالا تا پایان هفته از کار اخراجات می کنند. رئیست متوجه می شود که کار بلد نیستی.»

خوشبختانه الیسی درباره ی این موضوع که کار قبلی اش چطور در او تأثیر گذاشته بود، اندیشیده بود. او متوجه شد که این یادداشت جرقه ی آتشی را در او روشن کرده است که واکنش هیجانی غیرمنطقی و مخرب بالقوه ی اوست. از این رو، به زحمت مناظرہ:ی ذھنی خود را تغییر داد.

«قادر هستم این مسئله را جبران کنم. من کارم را خوب بلدم. این درضمن نمایان میکند که پس از این باید در کارم بیشتر دقت کنم و اعتماد او را به خودم جلب کنم. من شادم که رئیسم به آسانی با من رابطه برقرار می کند. این به من یاری میرساند که کامیابتر شوم.»

الیس از مناظره ی ذهنی مثبت پیروی کرد و پس از آن همه ی محاسباتش را دو بار به انجام رساند. رئیسش هم که متوجه کار او شده بود، او را تشویق کرد. الیس پس از شش ماه ترفیع گرفت.

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس عوامل اصلی در تولید اضطراب و تشویش ذهن + راه درمان
عوامل اصلی در تولید اضطراب و تشویش ذهن + راه درمان

تداعی کلمه و ارزیابی

برای درک بیشتر منبع عوامل محرکی که مناظره ی درونی منفیرا مشتعل می سازد، اجازہ بدھید درباره ی برخی از لغات تداعی کنندہ صحبت بکنیم. در ادامه به فھرستی از لغات اشارہ کردہ ایم۔ ھر واژه را بخوانید و دربارہ اش اندیشید. کنار هر واژه لغتی را که با خواندن آن به ذهنتان خطور می کند، بنگارید. به عنوان مثال، کنار واژه «رنگ آبی» قادر هستید بنگارید «آرامشی.» اما اگه از رنگ آبی بدتان بیاید، امکان می دارد بنگارید «زشت » یا «ناخوشایند.»

توجه به مضامین منفی

وقتی به لغات منفی فهرست که دایرهای دور آن کشیده اید نگاه می کنید، آیا سوژه ای در آنها مییابید؟ البته امکان می دارد کنار هر کلمه چندین لغت منفی نگاشته باشید. کسانی که اضطراب دارند یا با این روحیه میزیند که اشکالی در کارشان وجود دارد، متوجه می شوند که واکنش شان عموما منفی است اما در اغلب مواقع به مضامینی در لغات پی می برند. شاید همه ی تحلیل ها و نظریات منفی شما درباره ی روابط زناشویی تان باشد. شاید درباره ی تندرستی تان باشد. نگاه بکنید آیا قادر هستید مضامینی برای اضطراب خود یابید. اینها را گروه بندی کنید و در محیط خالی زیر بنگارید:

این مضامین را همچنان که به کار ارزیابی ادامه می دهید، در ذهن داشته باشید. اگه پیوسته این احساس را دارید که این زندگی بوی تعفن می دهد، فصل های بعدی کتاب را بخوانید و از مناظره ی ذهنی مثبت برای رفع معضلات تان بھرہ بگیرید.

ارزیابی پاسخ های محرک

وقتی ماشه چکانده شود، پاسخی به همراه آن می آید. اهمیتی می دارد که آگاهی بدارید محرک ها چه تأثیری در شما بر جای قرار میدهند. اینشکلی قادر هستید علامت های اضطراب را احساس کنید.

چرخه ای که نگاه کرده نمی شود

شما تجربه ای را در زندگی از سر طی میکنید — بزرگ یا کوچک. بجای این که آن را آن طور که هست ارزیابی کنید — تجربه ای عینی – آن را با مناظره ی ذهنی منفی پردازش می کنید. آنچه به خود می گویید، به موقعیت رنگ و معنا می دهد. بر جنبه های منفی متمرکز می شوید و از آن سناریوهایی منفی می سازید. باید کاری کنید که این چرخه را متوقف سازید.

توجه به مثبت ها

خبر خوش این است کار دیگری هم قادر می باشید به انجام رسانید؛ اینکه مناظره ی ذهنی مثبت را یاد بگیرید. این نوع مناظره ی ذهنی شما را مثبت گرا و متمرکز نگه می دارد. مناظره ی ذهنی مثبت قادر هست به شما قدرت بدهد، ذهن خسته تان را آرام کند و در شما خوش بینی به وجود بیاورد تا اندیشید چه بسا شرایط بهتر از آنی است که خیال می کردید.

شناسایی صداها

بعضی اوقات اگه دقت دارید که صداها به شما چه می گویند، قادر هستید منبع آنها را تشخیص دهید. قادر هستید صدای پدر یا مادر، برادر یا خواهر بزرگتر، رئیس قبلی یا نامزدتان سابقتان را بشنوید. کلماتی که از آن برای صحبت کردن با خود بهره میگیرید امکان می دارد لغات آشنایی باشند که دیگران از آن برای صحبت کردن با خود یا با شما بهره گرفته اند. حرف هایی بوده اند که طی سالهای گذشته تأثیر فراوانی در شما قرار داده اند. وقتی به این حرف ها دقیق شوید، امکان می دارد مضامین آشناتری شوند.

نگاشتن ماجرا

به خوب ترین شکلی که قادر هستید این موضوع را تصویرسازی کنید. روزی بسیار خوشایند است. از خانه خارج میشوید. بوی بهار می آید. امروز صبح فرصت داشتید که تیپ بر تن بکنید و تهیه شوید. از این رو عاطفی شتاب و عجله ای در شما وجود ندارد. درحالی که از پله های خانه پایین می روید، تبسمی بر لبان شما نقش می بندد. روحیه ی بسیار خوبی دارید. احساس می کنید روز خوبی جلو رو دارید. درست در لحظه ای که پا بر پله ی آخر قرار میدهید، سروکله ی فوت شدی شتابزده یافت میشود. به چشم می آید که مستقیما به شما خیره شده است. از وضعیت چھرہ اش نگران می شوید.

در اینجا متوقف شوید. امکانش وجود دارد که مناظره ی ذهنی منفی به شما نقل بکنید که نگران شوید، به وحشت بیافتید و فکر بد به سرتان بزند. شاید رحلت کرده ها با یک غریبه تجربه ی بدی داشته اید. شاید با غریبه ای در خیابان برخورد کردید و او شما را به مخاطره انداخت. تحت تأثیر این تجربه، حالا به خود می گویید: آیا این مرد تهدیدی را متوجه من می کند؟ شاید بخواهد یقه ی مرا بگیرد و تهدیدم کند. این نوع مناظره ی ذهنی منفی قادر هست ناشی از موقعیت یا تجربه ای رحلت کرده باشد. اما ناچار نیستید تسلیم آن شوید. به جای آن، درگیر مناظره ی ذهنی مثبت شوید:

چه مقدار با سرعت میدود. کاش من هم قادر میبودم مانند او تند بدوم. درواقع شادم که از هفته ی پیش تمرینات ورزشی ام را شروع کردم. حالا که می نگاه کنم این مرد تا چه حد از آمادگی جسمی برخوردار است، احساس خوبی درباره ی خودم مییابم. گمان می کنم به آمادگی جسمی می رسم. باید وقت بیشتری یابم و بیشتر ورزش کنم. کم کم از قیافه ی او خنده ام می گیرد. حتما من هم وقتی برای آمادگی جسمی می دوم همین قیافه را مییابم.

کدام ماجرا درست است؟

اما کدام ماجرا درست است؟ آیا او برای شما خطری به حساب مییاید؟ آیا آن آدم یادآور کسی است که باید به او توجه داشته باشید؟ تنها شما قادر هستید به این سؤالات پاسخ دهید. اما با تغییر مناظره ی ذهنی منفی به مناظره ی ذهنی مثبت، اضطراب کمتر و فرصت عالی بیشتری برای خود بوجود مییاورید.

بر آن بشوید جای آنها را با هم تغییر دهید

وقت آن رسیده است که جای مناظره ی ذهنی منفی خود را با مناظره ی ذهنی مثبت تغییر دهید و مثبت تر صحبت بکنید. قادر می باشید از این مکالمه ی درونی برای آرام کردن ذهن مشوش خود بهره گیرید. موضوع بر سر انتخاب است. تا بدین جا فرصت انتخاب نداشته اید. مناظره ی ذهنی منفی بر شما حکومت می کرده است. اما این موضوعی است که باید آن را عوض بکنید.

قبلا ارزیابی هایی را تکمیل کردید تا منابع مهم استرسی در زندگی تان را تشخیص دهید. در فصل هایی که در ادامه می آید، یاد میگیرید که چطور از مناظره ی ذهنی مثبت در زمینه های مختلف بهره گیرید.

آموزش مناظره ی ذهنی مثبت و بهره گیری از لغات درست و عالی، به خودی خود زندگی شما را یک شبه عوض نمیکند. اما هرچه بیشتر آن را تمرین کنید و به آن خو بگیرید، امکان انتخاب بیشتری خواهید داشت. هرچه بیشتر بتوانید مناظره ی ذهنی مثبت را جایگزین مناظره ی ذهنی منفی کنید، اختیار زندگی تان را بیشتر در دست می گیرید.

***با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما کاربران عزيز، يارى نماييد***

نگارنده: پاكبانو ک.

سلامت روان در بخش سلامت سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

مگر زنجير مويی گيردم دست ««« »»» وگر نه سر به شيدايی برآرمعوامل مهم در تولید پریشانی و دلواپسی حافظه + مسیر معالجه (2 عکس)


TT / 341 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : پاكبانو ک.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : اضطراب
برچسب ها : درمان , تشویش

مطالب مرتبط