ماهچهره خلیلی در کنار فرزندش مرد پرواز!+عکس ها و تصاویر

ماهچهره خلیلی در کنار پسرش آقا پرواز!+تصاویر

ماهچهره خلیلی

آغازین نمایشگاه گروهی تصویر و عکس رنگ در گالری رج با پسر گلم

تصویر و عکس شماره 1 ⇩
تصویر و عکس ماهچهره خلیلی در کنار فرزندش آقا پرواز!+تصاویر

ماهچهره خلیلی و فرزندش

عاشق خنده هاتم

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس ماهچهره خلیلی در کنار فرزندش آقا پرواز!+تصاویر

ماهچهره خلیلی و فرزندش

گردآوری گروه فرهنگ و هنر نیک صالحی از اینستاگرام هنرمندان

********************

تهیه شده توسط : شاهرخ ت.

عکس های گوناگون در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

سخن اين است که ما بی تو نخواهيم حيات
««« »»»
بشنو ای پيک خبرگير و سخن بازرسان

ماهچهره خلیلی در کنار فرزندش مرد پرواز!+عکس ها و تصاویر

TT / 22 — TP / 52%

نظر دهید