عکس شماره 1 ⇩

عکس شماره 2 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 3 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 4 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 5 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 6 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 7 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 8 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 9 ⇩
عکس میمون موتور سوار !! (9 عکس)

 

این میمون و صاحبش در اندونزی کار و کاسبی خوبی برای خود به راه انداخته اند.این میمون با نمایش های دیدنی خود با موتور کوچکش به مدت 10 دقیقه مردم را سرگرم می کند و سپس خودش اقدام به جمع آوری پول از تماشاگران می کند.