خود کشی و نداشتن ایمان به خدا ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند زیرا کسی که ایمان توانا به خدا مهربان داشته باشد هیچوقت دست به چنین اقدام غلط و غیر قابل جبرانی نمی زند، اقدام به خود کشی شخص را هم از حیات دنیوی محروم می سازد و هم از آسایش پایانت، زیرا آتش جهنم در انتظار فردی است که با خود کشی در تقدیری که خدا برای انسان انتخاب کرده دست می برد.

در کشور های غربی مخصوصا کشوری مثل آمریکا که ایمان به خدا درمیان مردمانش بسیار کمرنگ بوده آمار خود کشی بسیار بالاست اما مساله ای که در این مطلب قرار است مطالعه شود این است که مردم این کشور بیشتر در چه روزهایی از هفته دست به چنین اقدام جنون آمیزی می زنند؟

بر پایه تجزیه و تفسیر آمارهای منتشره بدست کانون مهار و جلو گیری از مریضی آمریکا و حاصل پژوهش سال گذشته دانشمندان بریتانیا بر شمار طلفات در بیمارستان ها مردم آمریکا بیشتر در روزهای دوشنبه و سه شنبه اقدام به خود کشی میکنند.

شایان ذکر است؛ بیشتر آمار طلفات بر پایه حوادث جاده ای هم راجع به روزهای شنبه و یکشنبه بوده است.